Ubytovací poriadok

1. V ubytovacom zariadení môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží pracovníkovi recepcie pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle Zákona č.135/82 Zb.z.. Pracovník recepcie vydá hosťovi ihneď pri nástupe ubytovaciu kartu. Túto kartu je hosť na požiadanie povinný predložiť.

2. Ubytovacie zariadenie môže z prevádzkových dôvodov ponúknuť hosťovi iné ubytovanie oproti pôvodne dohodnutému.

3. Hosť sa môže ubytovať po 14.00 hodine. Na základe objednávky je ubytovacie zariadenie povinné hosťa ubytovať najneskôr do 17.00 hodiny a do tohto času aj izbu pre hosťa rezervovať, ak nie je v objednávke uvedené inak. Hosť sa odhlási najneskôr do 11.00 hodiny a v tom čase musí izbu uvoľniť. Keď hosť neuvoľní izbu v uvedenom čase, ubytovacie zariadenie mu účtuje pobyt aj za nasledujúci deň. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovacie zariadenie ponúknuť aj inú izbu.

4. Pre prijímanie návštev má ubytovacie zariadenie vyhradený priestor. V izbe môže hosť prijímať návštevy neubytovaných hostí len so súhlasom príslušného pracovníka ubytovacieho zariadenia po zapísaní do knihy návštev v čase od 8.00 do 22.00 hodiny.

5. Lekárnička so základnou výbavou je pre hostí k dispozícii na recepcii ubytovacieho zariadenia.

6. V izbách a priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť vykonávať zmeny na zariadení, opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.

7. V objekte ubytovacieho zariadenia a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické a plynové prenosné spotrebiče. Tento zákaz sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.)

8. V izbách, ako aj na chodbách či spoločenských priestoroch  mimo vyhradených miest je fajčenie prísne zakázané! !

9. V čase od 22.00 hod do 6.00 hodiny sú ubytovaní hostia povinní dodržať nočný kľud.

10. Pred odchodom z izby je ubytovaný hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, vypnúť v izbe, kuchynke, sociálnom zariadení a jej prílušenstve svetlá, zavrieť okná (povolený vetrací režim) a uzamknúť vstupné dvere a kľúč odovzdať na recepcii ubytovacieho zariadenia.

11. Za peniaze, cenné veci a šperky zodpovedá prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia iba v tom prípade, ak boli uložené na mieste na to určenom – v trezore (na recepcii).

12. Za poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom. Účet sa hradí vždy predom v hotovosti na recepcii, ak nebolo dohodnuté inak.

13. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť v plnej výške.

14. V prípade nedodržania ubytovacieho poriadku je ubytovateľ oprávnený predčasne ukončiť pobyt ubytovaného.

15. Sťažnosti hostí, prípadne návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie ubytovacieho zariadenia.

Tento ubytovací poriadok je platný od 1. 3.2010.

 

Marek Chudík

Prajeme Vám príjemný pobyt !

Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)